Integritetspolicy

Allmänt om personuppgifter hos CSG

Vi på Commuter Security Group AB (CSG) sätter säkerheten främst, tar ansvar och respekterar varandra och värnar om ett starkt integritetsskydd.
För CSG är det mycket viktigt att vi har en hög säkerhet och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. GDPR ställer bl.a. höga krav på informationsplikt om all personuppgiftsbehandling som görs i verksamheten och varför. All behandling som utförs av CSG sker i enlighet med tillämplig dataskyddsförordning.
CSG.s målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress.

VAD MENAS MED BEHANDLING?
Med behandling menas i princip all hantering av personuppgifter. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något annat ändamål.

KAMERAÖVERVAKNING
Vissa delar av CSG:s lokaler på Finlandsgatan 60 i Kista är kameraövervakade (entrén, nödutgångar, arkivrum samt utrustnings- och uniformsrum) samt lokaler på Klara Västra Kyrkogatan 18B (entrén) Franzéngatan (entrén) Vaktlokalen Farsta Centrum. Osmundgatan 10 i Örebro (entré, utrymningsväg, nödutgång, utrustningsrum, garageplatser, materielrum) Lokalkontor i Danderyd (entrén) Samtliga utrymmen som kameraövervakas har tydlig skyltning om detta.

Inspelat material sparas i 7 dagar för att sedan raderas helt. Kamerorna har en fast kameravinkel och kan ej fjärrstyras för att ändra vinkel. Vid misstanke om att brott skett (ex. stöld, skadegörelse) kommer filmmaterialet att överlämnas till polis för vidare utredning.

Ett begränsat antal och speciellt utsedda personer på CSG har tillgång till filmmaterialet, ingen annan. Granskning av filmmaterialet kommer endast att ske i det fall misstanke om brott finns. Filmmaterial kommer aldrig att överföras till tredje land.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi behandlar dina personuppgifter för det övergripande ändamålet att skapa trygghet och säkerhet i publika miljöer för såväl den enskilda individen samt samhället i stort och även säkra verksamhetens kvalitet mot huvudman och dess intressenter.

Personuppgifter behandlas för statistikändamål, exempelvis för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats.

När du ansöker om arbete hos Commuter Security Group (CSG) så kommer du att lägga upp information som innehåller personliga uppgifter. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, och telefonnummer. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg.

I det fall du genom e-post till oss lämnar synpunkter eller ställer frågor gällande CSG:s verksamhet, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. Om din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla.

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod
CSG behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse för detta. 

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enlig tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar sådan behandling. Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan raderas när ändamålen med behandlingen har fullgjorts.

CSG värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDET AV PERSONUPPGIFTER
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, administration av pressmeddelanden, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

I relation till eventuella samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som exempelvis att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

OM DU VILL NYTTJA DINA RÄTTIGHETER
Commuter Security Group AB (org.nr. 556589-4507) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom företagets verksamhet. Du har ett antal rättigheter i förhållande till CSG i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Bland annat har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig och som CSG behandlar. Du har också rätt att vända dig till CSG om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig och önskar en rättelse alternativt en radering av dessa. Du skickar då en begäran till oss på e-post: dataskyddsombud@csgab.se

Du kan även skicka din begäran med post till:
Commuter Security Group
Finlandsgatan 60
164 74 Kista

Märk kuvertet med “Dataskyddsombud”.

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss